MENU »

Prowadzenie pełnej księgowości

Księgi rachunkowe:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Ewidencja w następujących układach kosztów: rodzajowym, kalkulacyjnym, rodzajowym i kalkulacyjnym
 • Kontrola zmiany stanu produktów /bilansowa i wynikowa/
 • Analiza kręgu kosztów
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku dochodowego
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Ustalanie wysokości należnego podatku dochodowego
 • Ustalenie wysokości podatku dochodowego odroczonego
 • Ustalenie wysokości podatku od towarów i usług
 • Sporządzanie deklaracji takich jak Cit, VAT
 • Sporządzanie kwartalnych informacji podsumowujących VAT-UE
 • Dokumentacja i ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • Analiza kont rozrachunkowych
 • Ustalanie sald z odbiorcami i dostawcami
 • Wiekowanie należności
 • Pomoc w ustalaniu rezerw np. na należności
 • Przygotowywanie Zakładowego Planu Kont oraz Polityki Rachunkowości
 • Przygotowywanie procedur księgowych
 • Sporządzanie miesięcznego bilansu i rachunku zysków i strat
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego /Bilans, Rachunek zysków i strat, Rachunek przepływów pieniężnych (Cash Flow), Informacja dodatkowa/
 • Stosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR)
 • Stosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

 

ZUS:

 • Sporządzenie deklaracji ZUS dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • Sporządzenie deklaracji ZUS dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych
 • Sporządzenie deklaracji ZUS dla przedsiębiorstwa
 • Rejestracja i wyrejestrowanie z ZUS
 • Wydruk formularzy RMUA i przesłanie ich do Klienta
 • Wysyłanie deklaracji ZUS w ustawowych terminach